x
מרכז המידע

כל מה שרצית לדעת על קנסות בארה"ב ולא העזת לשאול

קנסות מס בארה

אחת המחשבות הנפוצות ביותר שעולה לאנשים לראש כאשר הם שומעים את המילה "IRS" היא "עם ה – IRS לא מתעסקים!". כנראה שהסיבה המרכזית לכך היא הקנסות הדרקוניים העשויים לחול על מי שבטעות הסתבך עם ה – IRS שלא לצורך.

אכן, בתור משרד המתמחה במיסוי אמריקאי ומגיש אלפי דוחות מס אמריקאים במהלך השנה אנו יכולים לומר בוודאות גמורה שהקנסות שה – IRS עשוי להטיל על נישומים הם בהחלט חוויה מאוד לא נעימה.

הדרך הטובה ביותר להימנע מקנסות אלו היא קודם כל להבין מהם סוגי הקנסות השכיחים ומתי הם מופעלים.

במאמר הבא נסקור את הקנסות הנפוצים ביותר שנישומים עשויים להיתקל בהם לאחר הגשת דוח מס אמריקאי וניתן מס' דגשים שיסייעו לכם להימנע מקנסות אלו.

ראשית נעשה קצת סדר בדברים וננטרל דעות קדומות:

לא כל דוח שמוגש באיחור יגרור באופן אוטומטי קנסות בגין הגשה באיחור!

עם זאת, אין שום סיבה להיות שאננים ותמיד חשוב להקפיד להגיש את הדוח במועד החוקי ואם אפשר אז גם כמה שיותר מוקדם וזאת על מנת להימנע מקנסות.

הקנסות בארה"ב תמיד יחושב על בסיס חבות המס הלא משולמת במועד הגשת הדוח, לכן ככל שבעת הגשת הדוח חבות המס שנותרה לתשלום תהיה גבוהה יותר כך יהיו הקנסות "כואבים" יותר.

 

סוגי קנסות מס בארה"ב

להלן סוגי הקנסות הנפוצים ביותר שה – IRS מפעיל ואופן חישובם:

קנס על הגשה באיחור ("Failure to File Penalty") שיעור הקנס הינו 5% בגין כל חודש (או חלק מהחודש) שעבר מהמועד הסופי להגשת הדוח (עד 5 חודשים).
דוח מס אמריקאי שהוגש באיחור של 60 יום או יותר יהיה כפוף לקנס מינימלי בהתאם לנמוך מבין הסכומים הבאים:
100% מחבות המס בדוח
330$
קנס על תשלום חבות מס באיחור ("Failure to pay penalties"), ככלל יש לשלם מלוא חבות המס עד ה 15/4 או ה 15/6 של השנה העוקבת גם אם הדוח טרם הוגש ויש בידכם ארכה להגשתו. אי תשלום מלוא חבות המס יגרור קנס על תשלום באיחור בשיעור של 0.5% לכל חודש (או חלק מחודש) שעבר מהמועד האחרון לביצוע התשלום ועד למועד התשלום בפועל.
קנס בגין תשלום מקדמות מס שנתיות בחסר ("Failure to pay proper estimated tax") חלק מהאנשים נדרשים לשלם את חבות המס באופן רבעוני במהלך שנת המס, כאשר התשלום הסופי יבוצע לא יאוחר מיום ה 15 לינואר של שנת המס העוקבת. אי תשלום מקדמות כאמור יגרור קנס.
 

על מנת להבין מי חייב בתשלום מקדמות נוכל להיעזר בתרשים הבא:

 

קנסות מס ארה"ב

 

 

ריבית  ("Interest") תחושב על בסיס חבות המס שטרם שולמה החל מיום ה 15 באפריל של שנת המס העוקבת ועד ליום התשלום בפועל.
 

זוהי כמובן רק רשימה חלקית של הקנסות הנפוצים ביותר החלים על יחידים המגישים דוחות באיחור, ישנם סוגי קנסות נוספים, אך פחות נפוצים העשויים להתממש עם הגשת דוח באיחור.

 

הגשת דוחות מס בארה"ב בזמן

על מנת להיזהר ולהימנע מקנסות מומלץ תמיד להגיש את הדוחות בזמן (עבור מי שחי בארה"ב עד ה 15 לאפריל של שנת המס העוקבת, עבור מי שחי מחוץ לארה"ב ואינו מקבל משכורת ממעסיק אמריקאי עד ה 15 ליוני של שנת המס העוקבת). לקריאה על מועדי הגשת דוחות מס בארה"ב – לחצו כאן

 

הגשת בקשה לארכה להגשת דוח מס

במידה ולא עלה בידכם להגיש את הדוח בזמן חשוב מאוד להגיש בקשה לארכה להגשת דוח המס האמריקאי שלכם. הארכה ניתנת באופן אוטומטי אך תקפה אך ורק במקרים בהם הגשתם את הארכה לפני המועד הסופי להגשת הדוח.

חשוב לציין כי ארכה להגשת דוח המס אינה מהווה ארכה לתשלום חבות המס ועל מנת לא לצבור קנסות על תשלום באיחור וריבית יש לשלם את מלוא חבות המס בארה"ב עם הגשת הבקשה לארכה.

עם זאת, אין חובה לשלם את מלוא חבות המס עם ביצוע הבקשה לארכה.

הגשת בקשה לארכה תאריך באופן אוטומטי את מועד הדיווח ל 15 באוקטובר של שנת המס העוקבת. מי שמגורר מחוץ לארה"ב זכאי לארכה נוספת של חודשיים (עד ה 15 לדצמבר של שנת המס העוקבת), אך עליו להגיש בקשה נוספת לארכה לפני ה 15 לאוקטובר על מנת לקבלה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ מס, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נישום.

למידע וייעוץ מקצועי
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם
למידע נוסף וייעוץ מקצועי >
למידע נוסף וייעוץ מקצועי X
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם